پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان ادراک حمایت عاطفی معلم

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک حمایت عاطفی معلم (SKAIZ)

پرسشنامه حمایت عاطفی معلم توسط ساکیز(۲۰۰۷) توسعه داده شده است. این مقیاس از ۹ آیتم تشکیل می شود که در یک طیف اندازه گیری لیکرتی ۵ درجه ای (۱ برای کاملا مخالفم تا ۵ برای کاملا مخالفم) مورد سنجش قرار می دهد. حداقل نمره اکتسابی در این مقیاس ۹ و حداکثر نمره ۴۵ است. نمرات بالاتر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده بالای معلم و نمره پایین تر نشان دهنده حمایت عاطفی ادراک شده پایین است. ساکیز (۲۰۰۷) پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند و مقدار آن را ۸۷/۰ گزارش کردند. سادات حسینی و خیر (۱۳۸۹) به منظور بررسی پایایی از روش همسانی درونی استفاده کردند و میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۷۹/۰ گزارش کردند که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است. دو نمونه از سوالات این مقیاس شامل این موارد هستند: (وقتی من در تکلیفم خوب عمل می کنم معلم مرا تحسین می کند، معلم من باور دارد که من می توانم در ریاضی کارم را به درستی انجام دهم).

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق ترافیک شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي،1380). وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود. براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد. اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف رانندگان و شهروندان مي باشد. هر قدر سطح اين اخلاق بالاتر باشد، ميزان رعايت قوانين از طرف رانندگان نيز بيشتر مي شود و اين امر مي تواند كمك شاياني در كاهش حجم ترافيك شهري داشته باشد(نیکبخت، 1394).

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

پرسشنامه احساس شهروندی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی در شهروندان (احساس برابری فرصتی، احساس برابری قانونی یا توزیعی، احساس هویت سیاسی، احساس برابری مشارکتی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس شهروندی

شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف احساس شهروندی در شهروندان (احساس برابری فرصتی، احساس برابری قانونی یا توزیعی، احساس هویت سیاسی، احساس برابری مشارکتی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان

تعداد سوال: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی (کوبلینسکی و اتکینسون، 1982)

 با وجود اهمیت شناخته شده سلامت جنسی، تربیت جنسی همچنان در نظر والدین مساله ای حساس و سخت است. احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد سلامت وامنیت جنسی بعنوان فاکتوری تاثیرگذار در پیشگیری از بروز رفتارهای جنسی پرخطر در کودکان شناسایی شده است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان احساس راحتی والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی با فرزندان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه احترام اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد در جامعه

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احترام اجتماعی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان احترام اجتماعی افراد می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:..

پرسشنامه وحشت زدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش هراس اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ و ترس درونی از ابعاد مختلف (هراس اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ، ترس درونی)

تعداد سوال: 27

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)

هراس اجتماعی چیست؟

هراس اجتماعی(جمع هراسی) به زبان ساده ترس از قرار گرفتن در موقعیت های مختلف اجتماعیست که مستلزم تعامل و ارتباط با دیگران می باشد. این ترس دلایل متفاوتی ممکن است داشته باشد؛ در واقع اضطراب اجتماعی به عصبی بودن و متزلزل شدن در محیط های اجتماعی می انجامد.

 به بیانی دیگر اختلال اضطراب اجتماعی که به عنوان هراس اجتماعی نیز شناخته می شود، نوعی از اختلالاتِ اضطراب است که که توسطِ یک میزانِ قابل توجه ترس در موقعیت یا موقعیت هایِ اجتماعی(مکان های جدید، خوردن در مکان های عمومی، مهمانی ها و گردهمایی ها و…) بروز می کند و سببِ پریشانیِ شدید و اختلال در قسمت هایِ مختلفی از زندگی روزمره می شود. 

 اضطراب اجتماعی با طیفی از اختلالات مانند: اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اوتیسم، اختلالات خوردن، اختلالِ مصرفِ مواد و… ممکن است مرتبط باشد. 

 اختلال اضطراب اجتماعی درجات مختلفی دارد و گاه ممکن است چنان شدید باشد که ابعاد و زمینه های مختلف زندگی فرد را در بربگیرد، آن را با ترس بیامیزد و زندگیِ اجتماعی و روابطش را به کلی مختل کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (1388)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده از ابعاد مختلف (وابستگی به اینترنت، فضای صمیمیت، برقراری روابط احساسی و مناظره گروهی، میزان پذیرش در اینترنت، آگاهی والدین در استفاده فرزندانشان از اینترنت، ارزشهای تربیتی خانواده، رضایت از احساس گمنامی)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (1388)

 اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهانی شدن به سرعت با همه ی جنبه های زندگی روزمره ی ما پیوند خورده است و جزء وسایل ضروری زندگی محسوب می گردد. از طرفی پیش رفت تکنولوژی تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی بر زندگی نوجوان گذاشته است. از یک سو اینترنت دریچه ای غیر قابل تصور بر روی آن ها باز کرده و با یک فشار بر موس، با تازه ترین پیش رفت های صنعتی و جدید ترین اطلاعات در جهان آشنا می شوند؛ از سوی دیگر دنیایی خطرناک از ناشناخته ها را به حریم خانه می آورند. ورود به اینترنت امکان انجام رفتار هایی را به نوجوانان می دهد که ضرورتاً در دنیای واقعی آن ها جایی ندارد. بنابراین از آن جا که به گفته ی امام علی(ع) دل نوجوان مانند زمین آماده ای است که هر بذری در آن افشانده شود، می پذیرد. (نهج البلاغه، نامه 31) توجه به این دوران سرنوشت ساز بسیار مهم می باشد. گسترش فضای مجازی، امکان بهره مندی و استفاده ی مفید و در نتیجه پیش رفت افراد و هم چنین کاربری ناسالم اینترنت پیامدهای ناخوشایند و چه بسا غیر قابل جبران را به طور هم زمان فراهم می کند. امید است این نوشتار ضمن تبیین استفاده ی آسیب زا از اینترنت، موجب آگاهی و هوشیاری بیش تر والدین و نوجوانان گردد. بیشتر بخوانید

دانلود رایگان پرسشنامه تعلق اجتماعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان تعلق اجتماعی در افراد

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (نامشخص)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی

تعلق خاطر به جامعه به عنوان حسی بالنده میان مردمی که از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، بسیار حیاتی است و وجود جامعه متضمن علاقه و وابستگی و وفاداری افراد به آن و احساس پیوستگی به «مای» کلی است این همان پاسخ عاطفی نسبت به «مای» بزرگتر است که تجلی عینی آن این است که فرد خود را جزئی از «مای» بزرگتر و جامعه را خانه خود می داند؛

به عبارتی این احساس تعلق اجتماعی است که ریشه تفاوت یک فرد از یک جامعه با افراد جوامع دیگر است و آنچه اساس تمییز یک ایرانی از غیرایرانی می شود همین است؛

چرا که در هویت یابی ملی، مردم یک جامعه در این احساس با هم اشتراک دارند و به هم پیوند می خورند.

به نظر آلن بیرو از منظر جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد و به عنوان حالت یا وضع تمیز قائل شد.

مشارکت در معنای اول، داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معنای دوم، از تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شایستگی اجتماعی از ابعاد مختلف

تعداد سوال: 44

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

مفهوم شایستگی اجتماعی:

شایستگی اجتماعی متشکل از چهار گروه مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی است. شایستگی اجتماعی، نظام پیچیده ای از شناخت ها، انگیزه ها، توانایی ها، سنتها، مهارت ها و نیز تجربه های اجتماعی است. برخی محققان شایستگی اجتماعی را داشتن مهارتهای رفتار اجتماعی می دانند.

شایستگی اجتماعی، بر پایه استعدادهای عاطفی و هیجانی شکل میگیرند. برای مثال، کسانی که تأثیرات اجتماعی عمیقی بر جای میگذارند، بر نحوه ابراز احساسات خود، نظارت دقیقی دارند، با ذکاوت خود را با راه هایی هماهنگ میکنند که دیگران واکنش نشان میدهند. از این رو همواره میتوانند عملکرد اجتماعی خود را به خوبی تنظیم کنند، به گونه ای که مطمئن شوند تأثیر مطلوب بر جای گذاشته اند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسي ميزان سازگاري معنوي در افراد (معنا داشتن زندگي، ارتباط با خداوند، جستجوي حمايت معنوي)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 3

شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد

روايي و پايايي: دارد

منبع: دارد

نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه سازگاري معنوي

تعریف سازگاری معنوی

سازگاري معنـوي – مـذهبي عبـارت از «جـستجوي معنـا ي زندگي به كمـك شـيوههـا ي روحـاني در هنگـام بـروز تـنش » مي باشد. اندازهگيري اين گونه سـازگاري نيازمنـد بررسـي آن است كه چگونه يك فـرد از معنويـت و مـذهب، بـراي درك تنش زا و كنارآمدن با عوامل تنش بهره مي گيرد. ديدگاههـاي چندي در زمينه نقش معنو يـ ت و مـذهب در ايجـاد سـازگاري وجـود دارد . تـأثيراتي كـه باورهـاي معنـوي و دينـي فـرد بـر چگونگي تفس ير و تعب ير وي از رو يـ دادها مـي گـذارد، فرآ ينـد 10 سازگاري و پذيرش رويدادها تر را آسان مي نمايد. این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان سازگاري معنوي در افراد (معنا داشتن زندگي، ارتباط با خداوند، جستجوي حمايت معنوي) می باشد. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیازات مربوطبه هر گزینه ارائه گردیده است: …… بیشتر بخوانید