پرسشنامه ادراک از کمال گرایی والدین (شواکندی و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ادراک از کمال گرایی والدین از ابعاد مختلف (معیارهای سخت گیرانه، انتظارات بالا، رضایت از والدین/ درونی سازی ملاکها، پذیرش مشروط)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ادراک از کمال گرایی والدین (شواکندی و همکاران، 1401)

تعریف:
کمال گرایی، درواقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد.

علل و عوامل مؤثر بر کمال گرایی:

1-وراثت و عوامل زیست شیمیایی:شواهد واضح و مستقیمی در مورد اینکه کمال گرایی علت ژنتیکی و زیست شیمیایی دارد،وجود ندارد.2– یادگیری:اگر شما کمال گرا هستید، احتمالاً در کودکی یادگرفته ایدکه دیگران با توجه به کارایی شما در انجام کارهابه شمابها می هند،درنتیجه احتمالاً شما یادگرفته اید درصورتی به خود بها دهید که مورد قبول دیگران واقع شوید. این امر می‌تواند شما را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران ، آسیب پذیر و به شدت حساس سازد. تلاش برای حمایت از خودتان و رهایی از این گونه انتقادات ، سبب می‌گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانید.

ویژگی های افراد کمال گرا:

1-جاهطلبیتمایل به جاه طلبی و موفقیّت همراه با خودارزشیابیهای انتقادی افراطی وعدم اعتمادبه نفس، یکی از مشخصه های افراد کمال گراست. 2-ترس ازبازنده بودن:افراد کمال گرا، غالباً شکست و رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.3-ترس ازاشتباه کردن:افراد کمال گرا،غالباً اشتباه را مساوی با شکست می پندارندوسعی می کنندازاشتباه پرهیز کنند.کمال گراها فرصت یادگیری وارتقاء راازدست میدهند.4-ترس ازنارضایتی:کمال گراها در صورتی که دیگران شاهد نقائص و معایب کارشان باشند،اغلب بدلیل ترس ازعدم پذیرش ازسوی آنان،دچاروحشت می گردند. تلاش برای کامل بودن درواقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران بجای انتقاد و طرد شدن و نارضایتی می باشند.5-تفکرهمه یا هیچ:افراد کمال گرا ، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار ، بطور متوسط هنوز با ارزش هستند.افراد کمال گرا،دردیدن دورنمای موقعیت هادچارمشکل هستند.برای مثال ،دانش آموزی که همیشه نمره20داشته، در صورت گرفتن نمره18بر این باوراست که من یک بازنده هستم.6- ناامیدی:این حالت ممکن است به این علّت روی دهد که آنان خود را افرادی بی کفایت می پندارند و هنگامی که در رسیدن به اهداف خود شکست می خورند و یا تصور می کنند که دیگران بدون هیچ گونه کار و تلاشی صاحب پست،مقام و موقعیّت می شوند،دچار ناامیدی می شوند.7-تاکید بسیار بر روی بایدها:زندگی افراد کمال گرا،غالبا براساس لیست پایان ناپذیریازبایدهابنا شده است.افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی برروی بایدهابندرت بر روی خواسته‌هاوآرزوهای خودحساب می‌کنند.

 ابعاد کمال گرایی:

1کمال گرایی خودمدار:کمال گرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل می باشد. دراین بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیرواقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج، به صورت موفقیّت های تام یا شکست های تام می باشند. این افراد به حد کافی موشکاف و انتقادگر هستند، به طوری که نمی توانند عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف زندگی بپذیرند(فلت و همکاران1991)2-کمال گرایی دیگرمدارکمال گرایی دیگرمدار یک بعد میان فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیّت بسیاری دارند.ازاین رواین نوع کمال گرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد.3-کمال گرایی جامعه مدار:در کمال گرایی جامعه مدار دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیرواقعی ازشخص دارند.اگرچه برآوردن این انتظارات مشکل است ولی شخص بایدبه این استانداردها نائل آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرارگیرد.این معیارهای ا فراطی معمولاًمنجربه احساس شکست،اضطراب،خشم،درماندگی و ناامیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی درارتباط است.

 تلاش سالم یا کمال گرایی بهنجار

انتخاب اهداف سالم و داشتن تلاش و پشتکار با فرآیند خودتخربب گر کمال گرایی کاملاً تفاوت دارد.تلاش سالم(سازنده)، منجر به انتخاب اهداف برپایه خواسته های شخصی وآرزوهاونه براساس پاسخگویی به انتظارات خارجی می گردد. به عبارت دیگراهداف آنها، واقعی، خودجوش(درونی) و ذاتاً قابل حصول است.افراد تلاشگر سالم، از انجام کار در دست اجرابیشتر از تفکر درمورد نتیجه پایانی آن لذت می برند. وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی و شکست مواجه می شوند، واکنش های آن ها عموماً به موقعیّت ویژه موجود محدودمی شودواین موضوع رابه احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی دهند.

نشانه‌های رفتاری

1-همیشه در تصمیم گیری مشکل دارند چون از اشتباه کردن می‌ترسند. تصمیم گیری قطعی برایشان سخت است مثلا وقتی می‌خواهند لباس بخرند بارها و بارها مغازه‌های مختلف را می‌بینند با دیگران مشورت می‌کنند بالاخره نمی‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند.2-ازاینکه موردانتقاد قرار بگیرندمی‌ترسند،وقتی انتقادی رامی‌شنوند ناراحت می‌شوند.3-همان طور که ازاسمش مشخص است، افراد این تیپ همیشه دنبال بهترین‌هاهستند در حقیقت آدم‌های آرمان گرایی هستند که خیلی برایشان مهم است خوب باشند.4-این افراد می‌خواهندهمیشهدر زندگی نقش پسرخوب یا دخترخوب رابازی کنند.5-دیگران نیزاز اینگونه افرادانتظاردارند که همیشه آدم خوبه باشند، مثلاوالدین همیشه او رابه عنوان پسر خوب یادخترخوب می‌شناسند.6-همواره برایشان درست و غلط مهم است، یعنی همیشه می‌خواهندکارهایشان درست و بهترین باشد7-اگرزمانی بفهمندکارنادرست یااشتباهی کرده‌اند،کاملا به هم می‌ریزند.8–همیشه یک ترس درونی از اشتباه کردن در آن‌ها وجود دارد.9- این افراد سرزنش‌های درونی فراوانی دارند به همین دلیل همیشه در درون شان احساس گناه و سرزنش می‌کنند.10-همیشه فکر می‌کنند، باید کاری انجام دهند که بهتر شوند.11-این آدم‌هادرتمام طول زندگیشان به دنبال انجام کارهایی هستند که مفید باشد.12-این آدم‌ها معمولا از لحظات شان لذت نمی برندو نمی‌توانند در همان لحظه باشند یعنی همیشه در آینده به دنبال نتیجه هستند.13-تنها وقتی به نتیجه برسند احساس خوبی خواهند داشت که البته این احساس خوب موقت است چون وقتی نتیجه‌ای به دست می‌آید دیگر تمام است و تلاش برای نتیجه دیگری آغاز می‌شود.14-مدام در حال ارزیابی خودشان هستند و مدام در ذهن شان در حال پرسیدن سوال‌هایی مانند من به اندازه کافی خوب هستم؟ یا من به اندازه کافی کار می‌کنم؟ یا… هستند یعنی همیشه در درون شان دادگاهی برپاست.15-بسیاریازاوقات ناراضی و سرخورده و ناراحت هستند چون یک آدم کمال گرا انتظارات و توقعات زیادی از خودش، دیگران و دنیای پیرامون دارد.16-مرتب میزان پیشرفت شان را ارزیابی می‌کنند.17-همیشه نگاه شان این است که یا همه یا هیچ. یعنی فکر می‌کنند، تنها یک راه درست وجود دارد.18-برای این آدم‌ها قوانین و چهارچوب‌ها خیلی مهم است.19-آنقدربه دنبال بی نقص‌هاوکامل‌هاهستندکه چندان اززندگی لذت نمی‌برند.20-ذهن خیلی شلوغی دارند.21-نظم وهماهنگی وهمیشه مرتب وبا برنامه بودن برایشان خیلی مهم است.

كمال گرایی خوب، كمال گرایی بد:البته همه نظر ها در طول سال ها معتدل تر می شود. روان شناس ها هم دیدند نه بابا، کمال گرایی هم خوب و بد دارد. در نیمه دوم قرن بیستم، روان شناسی به نام «هاماچك»، کمال گرایی را به بهنجار و نابهنجار تقسیم کرد.كسانی كه كمال گرای بهنجار یا سازگارانه هستند، معیار های بالایی را برای خود در نظر می گیرند اما به جای اینكه رسیدن یا نرسیدن به آن معیار ها برایشان مهم باشد، نفس تلاش كردن برای رسیدن به هدف برایشان اهمیت دارد. کمال گرایان مثبت از كار و تلاش زیاد لذت می برند و وقتی كه در انجام دادن یا ندادن كاری آزادند، سعی می كنند آن را به بهترین نحوی كه می توانند انجام دهند.كمال گرایی بهنجار نه تنها موجب مشكلی نمی شود بلكه باعث می شود كه فرد استعداد های خود را شكوفا كند و به احساس رضایت شخصی بالایی دست یابد.برخلاف این نوع كمال گرایی، كمال گرایی نابهنجار به همان تعاریف اولیه نزدیك است؛ كمال گرایان نابهنجار یا روان رنجور بیشتر در فكر آن هستند كه مبادا اشتباهی از آنها سر بزند. آنها هیچ وقت كاملا احساس پیروزی نمی كنند. آنها حتی اگر از دیگران بهتر كار كنند، باز هم احساس رضایت نمی كنند. این افراد هرچقدر هم كه به موفقیت دست پیدا كنند، راضی نیستند و خود را سرزنش می كنند و هدف بالاتری را در نظر می گیرند. آنها در این زنجیره بی انتها گیر می كنند و همیشه با خودشان درگیرند.

درمان کمال گرایی:از روش های شناختی- رفتاری بطور ویژه برای تعدیل و درمان کمال گرایی استفاده می شود.به طورکلّی در این روش ها فرض می شود که کمال گرایی از باورهای غیرمنطقی فرد، سخت گیری، انعطاف ناپذیری، بایدها و مطلق گرایی درافکار نشاْت می گیرد.در این روش ها مراجع(فرد) می آموزدکه خودرا بپذیرد و سرزنش نکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.